sevana.pl

lifestyle, biznes, motoryzacja

rodzaje umowy o pracę
Lifestyle

Rodzaje umowy o pracę i ich charakterystyka

Aby rozpocząć pracę w jakiejś firmie należy przede wszystkim podpisać umowę z pracodawcą. Istnieją różne rodzaje umów o pracę. Czym one się charakteryzują?

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest świadczeniem stosunku pracy. Pracownik wykonuje określoną pracę, zadanie, które zlecił mu pracodawca. W zamian za wykonaną pracę, pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Przed podjęciem pracy pracodawca musi podpisać umowę ze swoim pracownikiem i wówczas następuje zawiązanie stosunku pracy. Jest to więź pomiędzy dwoma osobami, która powoduje, że pracownik będzie wykonywał powierzone mu zadania w danym miejscu i czasie. Zadania te naturalnie określone są ściśle przez pracodawcę. Za wykonaną pracę pracownikowi należy się zapłata określona w umowie.

Stosunek pracy

Stosunek pracy wynika z faktu, że pracownik będzie wykonywać pracę osobiście i będzie działać pod kierownictwem. Za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie, a praca wykonywana jest w określonym czasie i miejscu. Wynagrodzenie naturalnie musi być godziwe za wykonaną pracę. Raz do roku ogłoszona jest kwota minimalnej pensji, a wynagrodzenie stosunku pracy nie może być niższe niż minimalna płaca w danym roku. Stosunek pracy nawiązany zostaje w momencie podpisania umowy o pracę. Przed podpisaniem umowy obie strony, czyli pracodawca i pracownik muszą ustalić szczegóły tej umowy. Określa się warunki pracy i płacy. Umowa musi zostać przygotowana na piśmie, a pracodawca ma obowiązek przekazać wszystkie warunki umowy pracownikowi. Warunki nie mogą być gorsze od tych określonych w prawie pracy.

Rodzaje umowy o pracę

Każda umowa obowiązuje dwustronnie. Czyli jest wzajemną umową. Każda ze stron posiada swoje prawa i obowiązki. Pracownik zobowiązuje się do wykonania czynności powierzonych mu przez pracownika zgodnie z ustalonymi zasadami, a pracodawca zobowiązuje się zapłacić mu za go ustaloną stawkę. Wyróżnia się cztery rodzaje umów o pracę. Umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na okres wykonywania określonej pracy, umowa na okres próbny. Powyższe umowy mogą być umowami terminowymi lub bezterminowymi. Ten drugi rodzaj nazywany jest umowami na czas nieokreślony. Umowy terminowe zazwyczaj określają okres próbny lub czas na wykonanie konkretnego zlecenia. Umowa terminowa ulega wygaśnięciu wraz z zakończeniem terminu przewidzianego w umowie. Przed podpisaniem umowy obie strony muszą ustalić, jaką umowę podpiszą. Każda z tych umów wiąże się z innymi warunkami pracy i innym stosunkiem pracy.

Co zawiera umowa o pracę i kiedy następuje jej rozwiązanie?

W umowie o pracę wskazane są strony umowy, zawarty jest jej rodzaj, data podpisania, warunki pracy i wynagrodzenia. Umowa zawiera szczegóły wykonywanej pracy, czyli jaki jest to rodzaj pracy, gdzie będzie wykonywana praca i jakie wynagrodzenie będzie wypłacane za ten rodzaj pracy. W kwestii wynagrodzenia w umowie znajdują się także zapisy, które wskazują poszczególne składniki wynagrodzenia. Umowa o pracę zawiera także wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Umowę można rozwiązać za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia, z wypowiedzeniem lub umowa wygasa wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta lub z dniem zakończenia wykonywania określonego zadania. Oczywiście należy na piśmie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Pracodawca w oświadczeniu zakończenia umowy na czas nieokreślony lub umowy bez wypowiedzenia powinien zawrzeć informację o przyczynie zakończenia stosunku pracy oraz o przysługującym pracownikowi prawie odwołania od tej decyzji do sądu pracy.